Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးတဖၣ်အဃိ ဘၣ်တၢ်ထုးလီၤကွံာ် စီၤဘးအူကၠံတၢ်ဂီၤစိးပျၤ

ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးတဖၣ်အဃိ ဘၣ်တၢ်ထုးလီၤကွံာ် စီၤဘးအူကၠံတၢ်ဂီၤစိးပျၤ

3511
0

လါယနူၤအါရံၤ ၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကၤကၠံဒီၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဘဲကရဲးသ၀ီအပူၤ ကညီကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံ တၢ်ဂီၤစိးပျၤ လၢတၢ်တ့ထီၣ်ဃာ်၀ဲအံၤ ခီဖျိလၢပယီၤပဒိၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးအဃိ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထုးလီၤကွံာ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဆၢက့ၤ ကီၢ်ခိၣ် စီၤဘးအူကၠံအဂီၢ် တၢ်လီၢ်လၢအ၀ဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢအမ့ၢ်ဘဲကရဲးသ၀ီအပူၤန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူးအခါ ဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်၀ဲအတၢ်ဂီၤစိးပျၤဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်၀ံၤယံၤ၀ဲ ၄ လါအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိလၢပယီၤပဒိၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးတဖၣ်အဃိ ဘၣ်တၢ်ထုးလီၤကွံာ်၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ထုးလီၤကွံာ်ဖဲတဟါညါအံၤလီၤႉ (စရဖ)တဖၣ် ကိး၀ဲတဘျီ၀ံၤတဘျီဒီးဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးလီၤႉ သံကွၢ်၀ဲတၢ်ဂီၤစိးပျၤအံၤမတဂၤမၤ၀ဲလဲၣ်ႉ ဘၣ်မနုၤအဃိမၤ၀ဲလဲၣ်ႉ မၢထုးကွံာ်တၢ်ဂီၤစိးပျၤအံၤလီၤႉ သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်ခီအပတီၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲလီၤႉ မ့ၢ်တထုးကွံာ်ဘၣ်န့ၣ် ကိၢ်သးလၢတၢ်ကဟံးအရ့အဃိ ထုးလီၤကွံာ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲန့ၣ် ဟဲထုးလီၤတဘူၣ်ဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စီၤဘးအူကၠံအတၢ်ဂီၤစိးပျၤအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူးန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် – ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ(၂)ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိ ရဲၣ်ကျဲၤတ့ထီၣ်ဃာ်၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ