Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိကီၢ်ပူၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးအဃိ တၢ်ကမၤ KNU ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တလီၤတံၢ်၀ဲဒံးဘၣ်

ခီဖျိကီၢ်ပူၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးအဃိ တၢ်ကမၤ KNU ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တလီၤတံၢ်၀ဲဒံးဘၣ်

682
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တကီၢ်ခါတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ သုးဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီး လၢတၢ်အံၤအဖီခိၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ်အဃိ လါလၢကဟဲလါမးရှးအတီၢ်ပူၤ တၢ်တိာ်ပာ်လၢတၢ်ကမၤ၀ဲ KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ (၁၇)၀ီတ၀ီ ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ တလီၤတံၢ်၀ဲဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢကဟဲလါမးရှးအတီၢ်ပူၤ ဒ်သိးတၢ်ကမၤ၀ဲ(၁၇)၀ီတ၀ီ ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ဖဲတလါအံၤလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကကိး၀ဲဒၣ် KNU လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢကတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢတကီၢ်ခါတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢသုးဟံးဆူၣ်ကွံာ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဃိ ဘၣ်သုးကွံာ်၀ဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သဃဲၤ(၂) ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဒ်သိးကမၤခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲလါမးရှးကန့ၢ်အဂီၢ် ဖဲတလါအံၤလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအခါန့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢကကိး၀ဲလီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိလၢ သုးဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဃိ တၢ်အံၤဟဲကဲထီၣ်၀ဲလၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါလီၤႉ အဃိန့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တခါအဖီခိၣ် ပတကိးဘၣ်လၢၤထီဘိကမံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိလၢကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တသ့ဒံးဘၣ်အဃိ တလါအံၤတၢ်ကမၤ၀ဲခီကရဲးအဂီၢ်တကဲထီၣ်လၢၤဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအသိးန့ၣ် KNU ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ တၢ်ကဘၣ်မၤ ၀ဲဒၣ်လွံၢ်နံၣ်တဘျီဒီး ခီဖျိလၢတနံၣ်အံၤအတီၢ်ပူၤတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဆၢကတီၢ် တၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤကီခဲ၀ဲအဃိ မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တကဲထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လၢကမၤ၀ဲဖဲလါမးရှး အတီၢ်ပူၤဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢသုးဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဃိ ဘၣ်တၢ်သုးကွံာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢ KNU တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအပူၤန့ၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးဒီး သုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဃိ တၢ်ကမၤ၀ဲခီကရဲးအဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်သုးကွံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်သ့၀ဲ ၁ နံၣ်တုၤလၢ ၂ နံၣ်အဂ့ၢ်တၢ်ပာ်လီၤဃာ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ်ဖိတဖၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်မ့ၢ်အိၣ်၀ဲ ၇၀ မျးကယၤမး တၢ်သုးကွံာ်ခီကရဲးတၢ်ဆၢကတီၢ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ