Home တၢ်ကစီၣ် သုးကီၣ်ကးသုးထီထီၣ်သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤခၠံၣ်သူၣ်အပတီၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အမ့ၢ်အတီ

သုးကီၣ်ကးသုးထီထီၣ်သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤခၠံၣ်သူၣ်အပတီၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အမ့ၢ်အတီ

321
0

လါယနူၤအါရံၤႇ ၂၄သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အနဲၣ်ရွဲၣ်သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠံၣ်သူၣ် လၢကထုးဖးကွံာ်သးဒီးပယီၤသုးကီၣ်ကးအံၤ ပယီၤသုးကီၣ်ကးတကပၤသုးထီထီၣ်အလီၢ်လၤအဂ့ၢ် တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ(Social Media)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤ၀ဲအသိးန့ၣ် ဖဲမဟါလါယနူၤအါရံၤ ၂၃သီအနံၤ သုးကီၣ်ကးသုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်ခံ သုးခိၣ်စိ၀့ဟဲ၀ဲဒၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်လၢကထံၣ်လိာ်ဘှါရှဲသကိး၀ဲ(BGF)တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ သုးထီထီၣ်၀ဲသုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤခၠံၣ်သူၣ်အလီၢ်လၢ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ လီၢ်လၤဒီးအမူဒါမ့ၢ်၀ဲ လီၢ်က၀ီၤဒုးယာ်ဂ့ၢ်၀ီခိၣ်အဂ့ၢ်ဟူထီၣ်သါလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ( Social Media)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးပယီၤသုးကီၣ်ကးသုးထီထီၣ်၀ဲသုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤခၠံၣ်သူၣ်လီၢ်လၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကလုၢ်အဂီၢ်အပူၤကွံာ်အ၀ဲသ့ၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲလီၢ်လၤလၢပယီၤသုးကီၣ်ကးအအိၣ် အိၣ်ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဒီးအခဲအံၤမး တၢ်ကဟ့ၣ်က့ၤအ၀ဲသ့ၣ်အဖီခိၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တလိၣ်ဘၣ်လၢၤ၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF) အကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤထိလဲၣ် စံးဘၣ်၀ဲဒၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢအပူၤကွံာ်ပစးထီၣ်ကဲ(BGF)အခါလံၤလံၤန့ၣ် ပတဲအ၀ဲသ့ၣ်လၢႇတၢ်လၢသုးန့ၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဒီးလီၢ်လၤလၢကတဲဖိလံၤသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ကသ့အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တဟ့ၣ်ၦၤဘၣ်ႉတုၤလၢခဲအံၤမးကဟ့ၣ်၀ဲဘျီ လိၣ်ဟံလၢာ်၀ဲလဲၣ်ႉ ပ၀ဲပမၤတၢ်တလိၣ်လီၢ်လၤဘၣ်ႉလီၢ်လၤတအိၣ်ဘၣ်သနာ်က့ပမၤသ့လီၤႉလၢညါပတဲအီၤလၢတၢ်လၢသုးန့ၢ်ကဘၣ်အိၣ်တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ် အ၀ဲတဟ့ၣ်ဘၣ်အဃိန့ၣ် ပတလီကီလၢၤဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဟ့ၣ်၀ဲန့ၣ် ၦၤကညီအဂၤ(၁၀၀၀၀)ဒုကဟ့ၣ်၀ဲဖဲသုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိအပတီၢ်ဧါတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉပတဃ့လၢၤဘၣ်အဃိန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သနာ်က့တတဲနီတမံၤလၢာ်ဘၣ်ႉ”အဂ့ၢ်စံးဘၣ်၀ဲဒၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF)ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မၤသကိးတၢ်ဒီးပယီၤသုး အနံၣ်(၃၀)အတီၢ်ပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲတလါအံၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တီၣ်ထီၣ်၀ဲလံာ်ဆူပယီၤသုးကီၣ်ကးအအိၣ်လၢကထုးဖးကွံာ်သးဒီးပယီၤသုးကီၣ်ကးႇတဟံးန့ၢ်လါလဲဒီးတၢ်အီၣ်လၢာ်ဘၣ်ဒီးကအိၣ်ဆၢထၢၣ်က့ၤအ၀ဲလၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲအဃိ ဖဲမဟါတနံၤန့ၣ်သုးကီၣ်ကးသုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်ခံသုးခိၣ်စိ၀့ဟဲထံၣ်လိာ်သးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒ်သိးကဘှါရှဲ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

“အိၣ်၀ဲလၢ မၢ၀ဲ လဲၤဆှၢန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်(ပယီၤသုး)တၢ်အီၣ်တၢ်အီႇ နမ့ၢ်တအီၣ်ၦၤတၢ်ဘၣ်န့ၣ်ႇၦၤမၢနၤဘၣ်ဆၣ်နမ့တမၤဘၣ်န့ၣ်ႇနအိၣ်သ့လီၤႉအီၣ်ၦၤတၢ်အီၣ်ၦၤမၢနၤ နမ့ၢ်တမၤန့ၣ်ႇလီၤဂာ်ဒ်သိးနမူဒါတ၀ံၤဘၣ်အဃိန့ၣ် ပတဲလိာ်သးဒီးပဖိပလံၤလၢပမၤတၢ်အနံၣ်(၃၀)လံအဃိန့ၣ်ပကအိၣ်ဆၢထၢၣ်က့ၤလၢပနီၢ်ကစၢ်ဒီးပကမၤက့ၤတၢ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဒုးလိာ်သးဒီး( DKBA)ႇဘၣ်ဒုးလိာ်သးဒီး( KNU) ႇဘၣ်ဒုးလိာ်သးဒီး(ဘိၤဘံၣ်)ႇတၢ်ဒ်န့ၣ် န့ၣ်ပတဲအ၀ဲသ့ၣ်(ပယီၤသုး)လၢပတအဲၣ်ဒိးဒုးလိာ်သးကဒဲကဒဲလၢၤဘၣ်ႉကညီဖိသနာ်က့မ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်သၢပျၢၤန့ၣ်ကဘၣ်လဲၤကိးက့ၤအမိၢ်အပၢ်ဖဲလဲၣ်တသ့ၣ်ညါ၀ဲလၢၤဘၣ်အဃိန့ၣ်ပတအဲၣ်ဒိးဒုးလိာ်သးလၢၤဘၣ်ႉ”အဂ့ၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤထိလဲၣ် တဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢ (၁၉၉၄)နံၣ် (DKBA)တဆီဖဲ(၂၀၁၀)နံၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ( BGF)ဒီးတုၤခဲအံၤ(၂၀၂၄)နံၣ် လၢအနံၣ်(၃၀)အတီၢ်ပူၤအ၀ဲသ့ၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးပယီၤသုးႇအိၣ်လၢပယီၤသုးတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဖီလာ်၀ံၤအလီၢ်ခံအခဲအံၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF)ကွဲးထီၣ်လံာ်ဆူပယီၤသုးကီၣ်ကးအအိၣ်လၢကထုးဖးကွံာ်သးႇတဟံးန့ၢ်လၢၤလါလဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢပယီၤသုးအအိၣ်လၢဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ